Over LEGO® SERIOUS PLAY®

De LEGO-Groep ontwikkelde LEGO® SERIOUS PLAY® oorspronkelijk als een methode om mensen in het bedrijfsleven te helpen hun ideeën over visie en strategie onder woorden te brengen en vorm te geven. Een groot aantal bedrijven past LEGO® SERIOUS PLAY® inmiddels toe als consultancymethode. Daarnaast heeft de methodiek haar ingang gevonden in diverse andere terreinen.

Denken met je handen

Belangrijk bij LEGO® SERIOUS PLAY® is het ‘nadenken’ met je handen. Je drukt in feite je gedachten en gevoelens uit in LEGO-modellen. De LEGO-modellen fungeren als metaforen – beeldspraak – en als een visuele inspiratiebron voor verder gesprek. Ze bieden de ruimte ideeën en mogelijkheden uit te proberen.

In de afbeelding rechts is te zien hoe onze motoriek verhoudingsgewijs is toegewezen aan verschillende delen van ons lichaam. Wat opvalt zijn de grote handen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van onze motoriek voorbehouden is aan het aansturen van onze handen. Er vindt een voortdurende uitwisseling plaats tussen onze hersenen en onze handen. Wetenschappers stellen dat als je mensen vraagt een probleem op te lossen, ze daar sneller uit zijn wanneer ze hun handen gebruiken (om iets te tekenen, uit te beelden, of op te schrijven), dan wanneer ze alleen hun hoofd gebruiken. Bouwt iemand een LEGO-model, dan vindt er dus niet alleen een fysieke verandering plaats, maar verandert er ook iets in de hersenen.

Serieus spelen: leuk en belangrijk

Met de LEGO® SERIOUS PLAY®-methodiek kun je de meest serieuze of gevoelige onderwerpen bespreken, terwijl er ook een ontspannen en open atmosfeer ontstaat. Deelnemers ervaren plezier aan het bouwen, verliezen het gevoel van tijd, zijn zich even alleen bewust van hun LEGO-model en weten vaak niet van ophouden. Dit is niet zomaar een prettige bijkomstigheid. Integendeel, onderschat niet het belang van het speelse karakter van de methode. Door spelenderwijs bezig te zijn, bereik je met elkaar meer diepgang en betekenis.

Het mooie van spelenderwijs bezig zijn, is dat het onze geest vrijmaakt om verbanden te leggen, nieuwe inzichten op te doen en verder te kijken. Medicus Stuart Brown schreef een boek getiteld Play, How it Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul. De behoefte te spelen is een biologisch gegeven, zo toont Brown aan, niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Het negeren van deze behoefte is niet goed, alleen al omdat ze bijdraagt aan onze fysieke en mentale gezondheid. Hoewel spelen een vrijblijvende activiteit kan lijken, is het nauw verbonden met leren:

‘Play creates new neural connections and tests them. It creates an arena for social interaction and learning. It creates a low-risk format for finding and developing innate skills and talents.’ [1]Brown, S., Play, How It Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul. London: Penguin Books, 2010, p. 49 (Stuart Brown)

Het werken met de LEGO® SERIOUS PLAY®-methodologie prikkelt je voorstellingsvermogen en helpt je als individu, groep, team of organisatie tot nieuwe inzichten te komen en concrete veranderingen te bewerkstelligen.

Open Source

De LEGO® Groep maakte de basis van de methodiek enkele jaren geleden Open Source (onder de Creative Commons licentie). Dit bood direct kansen de methodiek buiten het bedrijfsleven te gebruiken. Zo paste socioloog David Gauntlett het in 2007 toe in zijn sociologisch onderzoek. Gauntlett wilde weten welk effect media op mensen hebben en liet deelnemers aan het onderzoek in een LEGO-model uitwerken hoe zij aankijken tegen hun eigen identiteit en wat hen daarin beïnvloedt.

Kaj ten Voorde bewees vervolgens tijdens zijn afstudeeronderzoek aan de Christelijke Hogeschool Ede dat je LEGO® SERIOUS PLAY® ook prima kunt inzetten in de context van bijbelgesprekskringen. Doordat de informatie Open Source is, kunnen gesprekskringen ook zelf met LEGO® SERIOUS PLAY® aan de slag.

Training

Daarnaast kun je ook een training volgen (met certificering) van de Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method. In Nederland kun je hiervoor terecht bij AvMM. Kaj ten Voorde volgde deze training na zijn afstudeeronderzoek en is gecertificeerd LEGO® SERIOUS PLAY®-facilitator.

Homonculus

Afbeelding van hoe onze motoriek verhoudingsgewijs is toegewezen aan onze ledematen.[2]Afbeelding van Chris Macivor, http://guna3d.cgsociety.org/art/mudbox-3ds-max-sculpture-homonculus-photoshop-motor-3d-1047069 Gebaseerd op het onderzoek van hersenwetenschappers Penfield en Rasmussen.

Literatuur

Onderstaande lijst van literatuur over LEGO® SERIOUS PLAY® betreft slechts een selectie. Een overzicht van meer literatuur kun je vinden in mijn afstudeerverslag.

Brown, S., Play, How It Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul. London: Penguin Books, 2010.

Gauntlett, D., Creative Explorations. New approaches to identities and audiences. Abingdon: Routledge, 2007.

Gauntlett, D., Making is Connecting. Cambridge: Polity Press, 2011.

Heracleous, L., Jacobs, C.D., Crafting Strategy Embodied Metaphors in Practice. Cambridge University Press, 2011.

“LEGO® SERIOUS PLAY® Open Source Brochure.”, 2010, http://seriousplaypro.com/docs/LSP_Open_Source_Brochure.pdf

Møller, Louise. Personal and Shared Experiental Concepts. Ph.D dissertatie. Aalborg University, 2009, http://kgc.stanford.edu/documents/Nielsen_Personal_and_Shared_Experiential_Concepts.pdf

Pain, H., “A Literature Review to Evaluate the Choice and Use of Visual Methods,” International Journal for Qualitative Methods 11, 4 (2012): p. 303-319.

Voetnoten

Voetnoten
1 Brown, S., Play, How It Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul. London: Penguin Books, 2010, p. 49
2 Afbeelding van Chris Macivor, http://guna3d.cgsociety.org/art/mudbox-3ds-max-sculpture-homonculus-photoshop-motor-3d-1047069